Regulamin Konkursu ART in Architecture Festival 2023

 

 

1. Informacje ogólne
Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów instalacji artystycznych we wnętrzach lub przestrzeni  zewnętrznej w kategoriach:

Mieszkanie / Dom

Przestrzeń publiczna

Biuro

Hotel

Wystawa

 

2. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych.
Organizator Konkursu czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

 

3. Warunki uczestnictwa
Konkurs ART In Architecture ma charakter otwarty.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby lub zespoły autorskie, które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków.
Zgłoszony do konkursu projekt musi być autorską pracą uczestnika konkursu.
Każda osoba lub zespół autorski może zgłosić do konkursu nieograniczoną ilość projektów.
Projekty musi być skończony do dnia 15 listopada 2023r. Zgłaszać można również projekty ukończone we wcześniejszych latach.
Uczestnicy Konkursu biorą na siebie odpowiedzialność za nadesłany projekt i oświadczają, że posiadają do nich wszelkie prawa autorskie. Ze zgłaszania swoich projektów wyłączeni są jurorzy.
Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.

 

4. Zgłoszenie do konkursu
Warunkiem przyjęcia jest zgłoszenie projektu na formularzu zgłoszeniowym. Jako projekt rozumiane są zdjęcia realizacji, a nie jej wizualizacje.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 15-go listopada 2023 r. do godz. 24.00 (decyduje data dostarczenia).
Projekty można składać jedynie w formie elektronicznej: w formacie JPGE lub PDF, w łącznym rozmiarze wszystkich zgłaszanych prac do 20MB. Formularz pozwala na wgranie oddzielnie 6 załączników, które w postaci zwrotnego maila z potwierdzeniem zostaną również wysłane do osoby zgłaszającej projekt.
Nadesłane fizycznie zdjęcia nie zostaną zwrócone do nadawcy. O nadesłanie zdjęć w większej rozdzielczości poproszeni zostaną w drugim etapie konkursu jedynie laureaci wyłonieni przez Jury. Nadesłanie tych prac będzie możliwe za pośrednictwem WeTransfera, a nie przez formularz zgłoszeniowy.

 

5.Dokonując zgłoszenia projektu, każdy uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw obejmujące następujące pola eksploatacji:

a) utrwalanie i/lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej
c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
d) publicznego wystawiania i wyświetlania
e) dokonywania opracowań
f) nieodpłatne wykorzystywanie w publikacjach, wystawach i filmach – wyłącznie w ramach realizowanych przez Organizatora jego celów statutowych.

Powyższe zakresy eksploatacji będą dotyczyły również wydawnictwa Elle Decoration w kontekście jednego wybranego przez nich projektu, który uzyska specjalną nagrodę Elle Decoration.

 

6. Ocena prac konkursowych
Zgłoszone do Konkursu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych, a także walorów artystycznych, uchwycenia idei wprowadzenia sztuki do architektury oraz interpretacji tematu przez Jury Konkursowe powołane przez Organizatora.
Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzcy jeśli żadna z prac nie otrzyma pozytywnej opinii Jury.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 30-go listopada 2023 r. w trakcie uroczystej Gali, która odbędzie się Sali Kinowej ZACHĘTY – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, przy Placu Małachowskiego 3.

 

7. Harmonogram konkursu
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 listopada 2022 r., godz. 24.00
Ogłoszenie wyników do wiadomości publicznej: nie później niż 30 listopada 2023 r. Laureaci zostaną poinformowani o nominacji 22 listopada 2023r. po obradach Jury.
Laureaci konkursu: inwestorzy i architekci najlepszych projektów otrzymają Złotego Leonarda.  Specjalne wyróżnienia trafią też do wszystkich artystów, których prace znajdą się w nominowanych projektach.

 

8. Postanowienia końcowe
Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem konkursu rozstrzyga Organizator.
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.artinarchitecturefestival.pl  Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Organizatora w drodze osobnego zarządzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów nadsyłania prac oraz rozstrzygnięcia konkursu oraz do odwołania konkursu w przypadku:
a) – gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
b) – gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków regulaminu,
c) – niezadawalającego poziomu artystycznego prac konkursowych,
d) – sytuacji niezależnych od Organizatora.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i zgodą na warunki w nim zawarte.

 

Dr Józef Chwedorowicz

Dyrektor festiwalu ART in  ARCHitecture