Regulamin Konkursu Art In Architecture 2020

 

 

1. Informacje ogólne
Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów instalacji artystycznych w wnętrzach w kategoriach:

Mieszkanie / Dom

Przestrzeń publiczna

Biuro

Hotel

 

2. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych.
Organizator Konkursu czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

 

3. Warunki uczestnictwa
Konkurs Art In Architecture ma charakter otwarty.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby lub zespoły autorskie, które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków.
Zgłoszony do konkursu projekt musi być autorską pracą uczestnika konkursu.
Każda osoba lub zespół autorski może zgłosić do konkursu nieograniczoną ilość projektów.
Projekty musi być skończony do dnia 04 grudnia 2020r.
Uczestnicy Konkursu biorą na siebie odpowiedzialność za nadesłany projekt i oświadczają, że posiadają do nich wszelkie prawa autorskie.
Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.

 

4. Zgłoszenie do konkursu
Warunkiem przyjęcia jest zgłoszenie projektu na formularzu zgłoszeniowym.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 04 grudnia 2020 r. do godz. 24.00 (decyduje data dostarczenia).
Projekty można składać jedynie w formie elektronicznej: w formacie JPGE lub PDF, w rozdzielczości 300 DPI
Nadesłane fizycznie zdjęcia nie zostaną zwrócone.

 

5.Dokonując zgłoszenia projektu, każdy uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw obejmujące następujące pola eksploatacji:

a) utrwalanie i/lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej
c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
d) publicznego wystawiania i wyświetlania
e) dokonywania opracowań
f) nieodpłatne wykorzystywanie w publikacjach, wystawach i filmach – wyłącznie w ramach realizowanych przez Organizatora jego celów statutowych.
Do zgłoszenia należy dołączyć maksymalnie 4 zdjęcia. Maksymalny rozmiar e-maila nie może przekroczyć 20 MB.

 

6. Ocena prac konkursowych
Zgłoszone do Konkursu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych, a także walorów artystycznych oraz interpretacji tematu przez Jury Konkursowe powołane przez Organizatora.
Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzcy jeśli żadna z prac nie otrzyma pozytywnej opinii Jury.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 11 grudnia 2020 r. i przesłane przez Organizatora elektronicznie do laureatów.
Pozostali uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach na stronie internetowej www.artinarchitecturefestival.pl 11 grudnia 2020r.

 

7. Harmonogram konkursu
Termin nadsyłania zgłoszeń: 04 grudnia 2020 r., godz. 24.00
Ogłoszenie wyników: nie później niż 11 grudnia 2020 r.
Laureaci konkursu: inwestorzy i architekci najlepszych projektów otrzymają Złotego Leonarda. Wręczenie statuetek ze względu na obecnie panujące obostrzenia związane z COVID-19 odbędzie się w późniejszym terminie, o którym laureaci zostaną poinformowani bezpośrednio przez Organizatora.

 

8. Postanowienia końcowe
Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem konkursu rozstrzyga Organizator.
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.artinarchitecturefestival.pl 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Organizatora w drodze osobnego zarządzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów nadsyłania prac oraz rozstrzygnięcia konkursu oraz do odwołania konkursu w przypadku:
a) – gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
b) – gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków regulaminu,
c) – niezadawalającego poziomu artystycznego prac konkursowych,
d) – sytuacji niezależnych od Organizatora.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i zgodą na warunki w nim zawarte.

 

Dr Józef Chwedorowicz

Dyrektor festiwalu Art in  Architecture